Genremaleriets folkelivsskildringer fra midten af 1800-tallet


Julius Exner

 

C. F. Sørensen

 

Carl Neumann

 

Viggo Fauerholdt

 

Christian Blache

 

Knud Gamborg 

 

Peder Kristian Riber

Julius Exner:

Fanøpige i døråbning.

Udsnit.

I midten af 1800-tallet søgte mange kunstnere ud fra København for at skildre det særegne danske både i naturen og i befolkningen i overensstemmelse med de romantiske nationale strømninger. Kærligheden til fædrelandet var af stor betydning efter tabet af Norge, statsbankerotten, involveringen i de slesvigske krige og tabet af Sønderjylland i 1864. Kunstnerne boede dog ikke fast på øen, men kom i perioder, og bortset fra Exner var de specielt optaget af havet og søfolk.


En vigtig repræsentant for denne periode i Fanø Kunstmuseums kunstsamling er Johan Julius Exner (1825 - 1910), som med sine genremalerier skildrer den nøjsomme og sunde levevis hos befolkningen på Fanø. 


De maritime malere, inspireret af tysk romantik, var dog de første, der fik øjnene op for Fanø med dets skibe, og Fanø Kunstmuseum rummer kunstværker af Carl Frederik Sørensen (1818-1879), Carl Neumann (1833 - 1891), Viggo Fauerholdt (1832 - 1883). Disse europæisk inspirerede malere var dog mindre velsete i Danmark, fordi de var så internationalt orienterede.


Andre malere, som i højere grad levede op til de nationalromantiske ideer, var marinemaleren Christian Vigilius Blache (1838 -1920), tegneren Knud Frederik Gamborg (1828-1900) og den lokale kunstner Peder Kristian Kristensen Riber (1863 - 1937), som skildrer livet på Fanø i starten af 1900-tallet.

Julius Exner

1825 - 1910

Johan Julius Exner blev i 1839 optaget på Kunstakademiet, hvor han især studerede historiemaleriet hos J.L. Lund og C.W. Eckersberg. Påvirket af kunsthistorikeren N.L. Høyens idéer om udviklingen af en national kunst fremstillede Exner i sine romantisk-realistiske billeder bønderne som de troskyldige værnere af oprindelige dyder og glæder. I 1876 blev Exner professor ved Kunstakademiet.


Hver sommer fra 1877 til sin død i 1910 tog Exner ophold på Sønderho Kro, hvorfra han fandt sine motiver i et sidste forsøg på at fastholde det svundne. Det blev til utallige folkekære motiver, som han fandt rundt omkring i de lavloftede stuer i Sønderho. I dag er de bedste af hans billeder meget efterspurgte og opnår meget høje priser, når de er til salg. På Fanø Kunstmuseum findes flere af hans store og populære hovedværker.

Julius Exner: Fanøboere morer sig i kunstnerens fraværelse. 1877. 

C. F. Sørensen

1818 - 1879

Efter sin uddannelse først som håndværksmaler og fra 1834 på Kunstakademiet specialiserede Carl Frederik Sørensen sig i marinemaleriet med gengivelser af hav og kyster fra Island til Middelhavet. Sørensen hentede ofte sine studier på sommerrejser med kongelige orlogsskibe, og så tidligt som i 1849 malede han det romantiske billede Parti fra Byen Nordby.


C.F. Sørensen, der var blevet professor i 1869, var i øvrigt læremester for Holger Drachmann, som så meget op til ham.

Carl Neumann

1833-1891

Allerede mens Neumann var elev på Kunstakademiet, debuterede han i 1850 på Charlottenborg. Det var som marinemaler med forbindelse til kredsen omkring brødrene Melbye, han gjorde sig gældende. Han malede store historiske søstykker som Fanø Kunstmuseums billede Parti fra Nordby Havn fra 1857, hvor han fanger det store fragtskibs betingelser for at manøvrere i Vadehavet.

Carl Neumann: Parti fra Nordby Havn. 1857. Privateje.

Viggo Fauerholdt 

1832 - 1883

Uddannet på Kunstakademiet 1846-1852 og debuterede med tre marinemalerier i 1854, hvor han fortsatte den Eckersbergske tradition med meget præcise skildringer af skibenes rigning og udstyr.


I overensstemmelse med periodens krav om det nationale islæt og friluftsmaleriet søgte han sine motiver overalt i Danmark, herunder på Fanø, bl.a. Høbåde ved Fanø fra 1857 og Parti fra Nordby Havn fra 1858.


I 1865 rejste han på Det Neuhausenske Legat til Düsseldorf, hvor han bosatte sig og levede til sin død i 1883. I Fanø Kunstmuseums billede Færgeboderne på Nordby Strand fra 1866, som er malet i Düsseldorf, emmer motivet af en sydlandsk stemning, hvor både skibe og sømænd fremstår fremmedartede.

Viggo Fauerholdt: Fra Nordby Havn. 1958.

Christian Blache 

1838 - 1920

Christian Vigilius Blache kom i skibsbyggerlære og blev uddannet på Kunstakademiet 1861-67 og samtidig hos professor C.F. Sørensen. Blache blev kendt som marinemaler med motiver, der vekslede fra det dramatiske til det idylliske.


I billedet Skibsbyggeri i Nordby på Fanø (u.å.) ser man, hvordan bådebyggeriet foregik på stranden

Fartøjer losser hø på stranden ved Fanø (1876). Når et skib skulle søsættes, det være sig fra Nordby eller Sønderho, skete det bemærkelsesvis sidelæns.

Knud Gamborg

1828 - 1900

Gamborg har mest været kendt som tegner for til illustrerede og satiriske blade. Han besøgte Fanø i årene 1881-1892, hvorfra han udførte flere tegninger, som blev offentliggjort i det populære blad Illustreret Tidende. Kendetegnende for hans illustrationer var, at det var reportagetegninger, som skulle understøtte teksten.

I Fanø Kunstmuseums samling findes en farvelagt reproduktion af Stranden ved Fanø Vesterhavsbad, der viser krinolineklædte herskabsdamer og habitklædte mænd på

stranden foran Kurhotellet, der var blevet indviet i 1892.

Knud Gamborg: Stranden ved  Fanø Vesterhavsbad. 1892. Farvelagt træsnit fra Illustreret Tidende.

Peder Kristian Riber 

1863 - 1937

Peder Riber var en lokal kunstner, som frem for alt var optaget af livet på egnen og i naturen. Han var oprindelig fotograf og studerede også på Kunstakademiet, men fik aldrig afsluttet uddannelsen. I 1920’erne boede han i Plantørboligen på Fanø. Hans motiver var klitter og fuglekøjer, interiører og specielt kvinder i fanødragter. Riber blev aldrig en stor og anerkendt portrætmaler, men hans motiver rummede en fin indsigt i fanøboernes levevis i starten af 1900-tallet.